De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

Lees meer...

‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

Kinderen willen zich online over het algemeen heel verantwoordelijk gedragen. Eerlijkheid en de privacy van anderen zijn belangrijke uitgangspunten bij hun gebruik van sociale media. Maar bij fact checking schiet die verantwoordelijkheid er nog wel eens bij in, zo blijkt uit een onderzoek naar online gedrag waaraan meer dan zesduizend kinderen tussen tien en twaalf jaar meededen. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de Week van de Mediawijsheid.

Lees meer...

Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit.

Lees meer...

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector.

Lees meer...

Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Zeeland

In de Basisinfrastructuur (BIS), is de provincie Zeeland niet meer vertegenwoordigd. Voor de huidige subsidieperiode (2013-2016) viel de laatste BIS-instelling, de Vleeshal uit Middelburg, uit de regeling, omdat de eigen inkomstennorm niet gehaald werd. Zeeland ontvangt uit Den Haag wel rijkssubsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds.

Lees meer...

Nieuwe Mediawet aangenomen in Tweede Kamer

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Dekker aangenomen. Die wet moet leiden naar een toekomstbestendige publieke omroep waarin ‘scherpere keuzes, een sterkere creatieve competitie en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak’ centraal staan.

Lees meer...

Werkprogramma 2015 - 2016

De raad adviseert de regering en het parlement over cultuur- en mediabeleid. Hij doet dat met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceert de raad verkenningen en analyses waarin de stand van zaken op (specifieke) beleidsterreinen wordt doorgelicht.

Lees meer...

Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cees Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Cees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. Hij volgt oud-raadslid Melle Daamen op.

Lees meer...

Recente adviezen

Immaterieel erfgoed UNESCO

Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

Lees meer...

Meerjarenbegroting NPO

Vorige maand heeft de raad een advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. Ongeveer tegelijkertijd bracht de NPO zijn meerjarenbegroting voor dezelfde periode uit. Ook daarover adviseert de raad staatssecretaris Dekker (Media).

Lees meer...

Professionalisering monumentenbehoud

Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten  in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er zijn tot nu toe 45 aanvragen ingediend om deze status te verkrijgen.  

Lees meer...

AT5

De regionale omroep wil een betrouwbare journalistieke basisfunctie zijn met een grote regionale betrokkenheid en een spilfunctie in de lokale en regionale journalistiek. Wat betreft het verzorgingsgebied Metropoolregio Amsterdam adviseren de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad daarom een andere invulling van de regionale omroep dan in het voorstel van ROOS, Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf (april 2015), wordt voorgesteld.

Lees meer...

Voortgang Scapino en EYE

In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) plaatste de Raad voor Cultuur een aantal kritische kanttekeningen bij de subsidieaanvragen van Scapino en EYE. De minister van OCW kondigde daarom destijds aan de raad medio 2015 advies te vragen over de voortgang bij deze instellingen.

Lees meer...

Concessiebeleidsplan NPO

Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO voldoet op een aantal onderdelen niet aan de voorwaarden die staatssecretaris Dekker (Media) eraan heeft gesteld. Daardoor blijft de gewenste stap naar een slagvaardig en open mediabestel uit. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over het Concessiebeleidsplan (CBP).

Lees meer...

Talentontwikkeling in audiovisuele sector

Volgend jaar gaat de Raad voor Cultuur een verkenning uitvoeren naar de positie van de Nederlandse film. Nu heeft de raad alvast - op verzoek van het ministerie van OCW - een aantal aanbevelingen over talentontwikkeling in de audiovisuele sector op papier gezet.

Lees meer...

Advies over regionale omroep

De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS).

Lees meer...