De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Minister Bussemaker neemt BIS-advies raad over

Op Prinsjesdag maakte minister Bussemaker (OCW) haar besluiten voor de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) bekend; die kwamen overeen met de adviezen van de raad over de subsidieaanvragen van 122 culturele instellingen. De minister kondigde ook aan een bedrag van 10 miljoen euro extra in de cultuursector te investeren, dat is bedoeld om met name regionale spreiding, publieksbereik, talentontwikkeling en cultuureducatie te stimuleren. Hierdoor gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 culturele instellingen en 6 fondsen in de BIS.

Lees meer...

Positief advies voor Theater Utrecht en Framer Framed

De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) nog twee instellingen op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Volgens de raad komen Theater Utrecht en presentatie-instelling Framer Framed hiervoor in aanmerking.

Lees meer...

Nieuwe ronde voor twee plekken in BIS 2017 - 2020

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Lees meer...

Lennart Booij nieuw lid Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Lennart Booij tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Lennart wordt met ingang van 15 november a.s. raadslid.

Lees meer...

Aanvullende aanvraagronde BIS 2017 – 2020

Op donderdag 19 mei jl. heeft de raad zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) overhandigd aan minister Bussemaker (OCW). Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap in kernpunt gemeente Utrecht. 

De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld. Culturele instellingen kunnen tot 11 juli 2016, 17.00 uur, een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad komt half augustus met zijn advies over de invulling van de twee plekken. Op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de BIS.

Lees meer...

Culturele basisinfrastructuur 2017-2020

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

Lees meer...

Brigitte Bloksma en Thomas Steffens nieuwe leden Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Bloksma en Thomas Steffens tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Brigitte en Thomas worden per 1 mei a.s. raadslid.

Lees meer...

Kwaliteit centraal bij beoordeling subsidieaanvragen

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op donderdag 19 mei a.s. zal hij zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan haar aanbieden.

Lees meer...

Adviezen

Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020

De ministeries van OCW en IenM werken aan een nieuwe Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). De raad is verzocht te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor deze actieagenda.

Volgens de raad is de basis voor succes een krachtig geformuleerde visie en een concreet internationaliseringsprogramma. Hij benadrukt het belang om in te zetten op een langetermijnambitie. Meerjarig, stabiel beleid biedt de sector mogelijkheden om een strategie op te bouwen en zich internationaal te profileren.

Lees meer...

Meerjarenbeleidsplan Stichting Omroep Muziek

De Stichting Omroep Muziek (SOM) moet volgens de Mediawet een omroeporkest (het Radio Filharmonisch Orkest) en een omroepkoor (het Groot Omroepkoor) in stand houden en exploiteren. Dat doet de SOM voornamelijk door drie symfonische series te produceren voor NPO Radio 4 en door content aan de publieke omroep te leveren. Enige maanden geleden heeft de SOM haar meerjarenbeleidsplan 2016-2020 uitgebracht: ‘De kracht van samenspel’. Minister Bussemaker (OCW) heeft de raad gevraagd over dit plan te adviseren.

Lees meer...

Verbetering positie kunstenaar op arbeidsmarkt

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met een amendement, waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over de besteding van dit bedrag.

Lees meer...

Het puberbrein van de overheid

Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur in hun gezamenlijke advies aan minister Bussemaker: ‘Het puberbrein van de overheid – informatiebeheer in ketensamenwerking’.   

Lees meer...

Beleidsplan 2016-2020 Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is Nederlands belangrijkste organisatie op het gebied van archivering en ontsluiting van audiovisueel materiaal. Bij zo’n organisatie passen hoge ambities, waarin prioriteiten moeten worden aangebracht. Juist in een tijd waarin vele instellingen in het media-, cultureel of erfgoeddomein geen digitaliseringsbudget hebben, is het van belang dat er heldere keuzes worden gemaakt.  

Lees meer...

Internationaal cultuurbeleid

Eigenlijk zou de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid over de periode 2009-2014,  uitgevoerd door Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, de basis zijn voor een advies van de raad. Die evaluatie heeft echter vertraging opgelopen.

Lees meer...

Immaterieel erfgoed UNESCO

Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

Lees meer...

Meerjarenbegroting NPO

Vorige maand heeft de raad een advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. Ongeveer tegelijkertijd bracht de NPO zijn meerjarenbegroting voor dezelfde periode uit. Ook daarover adviseert de raad staatssecretaris Dekker (Media).

Lees meer...