De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Gezocht: senior beleidsadviseur Media

We zoeken een enthousiaste collega die graag wil meewerken aan onze adviezen over film- en omroepbeleid. Interesse? Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 16 december 2019.

Lees meer...

Basisinfrastructuur 2021-2024

Komend voorjaar komt de Raad voor Cultuur met zijn advies over de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de nieuwe Basisinfrastructuur (BIS). In het Beoordelingskader BIS 2021-2024 zet de raad uiteen op welke wijze hij het BIS-advies zal voorbereiden en uitbrengen. Hij beschrijft hierin onder meer zijn eigen rol en die van de beoordelingscommissies, hoe het subsidieoordeel tot stand komt, hoe de raad omgaat met de criteria uit de subsidieregeling en met de toetsing van de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Lees meer...

Commissie buigt zich over omgang met koloniaal erfgoed

Minister van Engelshoven (OCW) wil een nationaal beleidskader ontwikkelen voor collecties met een koloniale context. Zij heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een commissie in te stellen die hierover een advies gaat uitbrengen. Deze commissie, onder leiding van Lilian Gonçalves-Ho Kang You, zal een toekomstvisie schetsen op het koloniaal erfgoed in het algemeen, en de omgang met (verzoeken tot) teruggave ervan in het bijzonder.         

Lees meer...

Raad voor cultuur bezoekt Den Haag en Leiden

Gemaakt door Marius Lut  Billytown Den Haag

De Raad voor Cultuur legt tijdens een tweedaags werkbezoek haar oor te luisteren bij de culturele sectoren in Den Haag en Leiden. Onderdeel van dit werkbezoek was een gesprek met de wethouders cultuur, Robbert van Asten van Den Haag en Yvonne van Delft van Leiden. Bij dit gesprek sloot ook de nieuwe gedeputeerde van cultuur en erfgoed Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland aan.

Lees meer...

Werkprogramma Raad voor Cultuur 2019-2020

Op Prinsjesdag stuurt de minister van OCW het werkprogramma van de Raad voor Cultuur voor 2019-2020 naar de Tweede Kamer. Hierin staat welke adviezen de raad komend jaar verwacht uit te brengen. Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW, dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.

Lees meer...

Voorzitter Raad voor Cultuur reikt eerste prijs Special Award 2019 uit

Op vrijdag 13 september reikte voorzitter Marijke van Hees van de Raad voor Cultuur de eerste prijs van de Special Award 2019 aan Thomas Verlaek uit Enschede. Dit is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een beperking, georganiseerd door Special Arts. Met de uitreiking onderstreept de raad dat het maken van kunst toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat is van groot belang voor inclusie van mensen met een beperking. Volgens de vakjury waren de ingezonden kunstwerken van uitzonderlijke kwaliteit, originaliteit en puurheid. 

Lees meer...

Raad werkt aan ongevraagd advies toekomst omroepbestel

De Raad voor Cultuur werkt deze zomer aan een ongevraagd advies aan minister Slob (Media). Hiermee reageert de raad op zijn brief over de toekomst van het  omroepbestel.

Lees meer...

Reactie Raad voor Cultuur op uitgangspuntenbrief en conceptregeling

Minister Van Engelshoven heeft op 11 juni haar Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. Deze brief aan de Tweede Kamer ging vergezeld van een conceptversie van de subsidieregeling.

Lees meer...

Adviezen

Bescherming cultureel erfgoed mag stukken beter

“De Collectie Nederland is per definitie nooit af. Niet alleen de Rembrandts en Van Goghs van vroeger, maar ook de topstukken van nu en de toekomst zijn het beschermen waard.” Dat stelt de onafhankelijke commissie-Pechtold bij de presentatie van een advies op verzoek van minister Van Engelshoven (OCW). De adviescommissie, ingesteld door de Raad voor Cultuur, onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat  zijn. Het advies ‘Van terughoudend naar betrokken’ wordt vandaag aan de minister aangeboden in het Mauritshuis.

Lees meer...

Lokale omroep verdient meer ruimte

Het stelsel van lokale publieke omroepen in Nederland staat onder hoogspanning. Daarom moet de wettelijke eis vervallen om uit te zenden op zowel radio, tv als internet. Dat schrijven de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur in een brief aan de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Slob (Media). De ministers vroegen eerder dit jaar om dit advies vanwege afspraken uit het regeerakkoord.

Lees meer...

Snelle ontwikkeling van gezamenlijk online platform

Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken. Ook moet de organisatie van het omroepbestel op korte termijn worden aangepast aan online mediagebruik. Dat adviseert de Raad voor Cultuur naar aanleiding van de omroepbrief, die minister Slob (media) voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurde.

Lees meer...

‘Zorg voor meer leesplezier bij jongeren’

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur vandaag hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer...

Billijke auteursrechtvergoeding

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de raad gevraagd te adviseren over het gezamenlijke verzoek van verenigingen van muziekcomponisten, -tekstschrijvers en -uitgevers om voor een periode van tien jaar billijke vergoedingen voor componisten en tekstschrijvers voor muziekexploitatie vast te stellen.

Lees meer...

Achteroverleunen geen optie voor erfgoedsector

Er gaat veel goed in de erfgoedsector in ons land, er is behoorlijk wat geld beschikbaar en het grootste deel van de monumenten staat er - onder meer dankzij de inzet van de eigenaren en wettelijke bescherming - goed bij. Tegelijkertijd constateert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ dat achteroverleunen geen optie is.

Lees meer...

Voordracht Europees Erfgoedlabel

Minister Van Engelshoven heeft de raad verzocht te adviseren over de aanvraag van de ‘Zeven Koloniën van Weldadigheid’ voor een Europees Erfgoedlabel (EEL). Deze koloniën zijn gesticht tussen 1818 en 1825, toen het huidige België en Nederland nog één land vormden. Het initiatief voor de aanvraag komt van het Kempens Landschap, waarin twee van de zeven koloniën zich bevinden (Wortel en Merksplas).

Lees meer...

Beeldende kunst: zichtbaar van waarde

De beeldende kunstsector in ons land is veelzijdig, flexibel en dynamisch, maar kleinschaligheid en versnippering maken hem ook kwetsbaar. Zo hebben minder presentatieplekken, onvoldoende ruimte voor experiment of talentontwikkeling en lage honoraria voor de kunstenaars de potentie van de sector de afgelopen jaren aangetast. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het advies ‘Zichtbaar van waarde’.

Lees meer...