De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Raad voor Cultuur beoordeelt subsidieaanvragen culturele basisinfrastructuur

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

Lees meer...

Brigitte Bloksma en Thomas Steffens nieuwe leden Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Bloksma en Thomas Steffens tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Brigitte en Thomas worden per 1 mei a.s. raadslid.

Lees meer...

Kwaliteit centraal bij beoordeling subsidieaanvragen

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op donderdag 19 mei a.s. zal hij zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan haar aanbieden.

Lees meer...

Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

Lees meer...

‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

Kinderen willen zich online over het algemeen heel verantwoordelijk gedragen. Eerlijkheid en de privacy van anderen zijn belangrijke uitgangspunten bij hun gebruik van sociale media. Maar bij fact checking schiet die verantwoordelijkheid er nog wel eens bij in, zo blijkt uit een onderzoek naar online gedrag waaraan meer dan zesduizend kinderen tussen tien en twaalf jaar meededen. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de Week van de Mediawijsheid.

Lees meer...

Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit.

Lees meer...

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector.

Lees meer...

Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Zeeland

In de Basisinfrastructuur (BIS), is de provincie Zeeland niet meer vertegenwoordigd. Voor de huidige subsidieperiode (2013-2016) viel de laatste BIS-instelling, de Vleeshal uit Middelburg, uit de regeling, omdat de eigen inkomstennorm niet gehaald werd. Zeeland ontvangt uit Den Haag wel rijkssubsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds.

Lees meer...

Recente adviezen

Meerjarenbeleidsplan Stichting Omroep Muziek

De Stichting Omroep Muziek (SOM) moet volgens de Mediawet een omroeporkest (het Radio Filharmonisch Orkest) en een omroepkoor (het Groot Omroepkoor) in stand houden en exploiteren. Dat doet de SOM voornamelijk door drie symfonische series te produceren voor NPO Radio 4 en door content aan de publieke omroep te leveren. Enige maanden geleden heeft de SOM haar meerjarenbeleidsplan 2016-2020 uitgebracht: ‘De kracht van samenspel’. Minister Bussemaker (OCW) heeft de raad gevraagd over dit plan te adviseren.

Lees meer...

Verbetering positie kunstenaar op arbeidsmarkt

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met een amendement, waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over de besteding van dit bedrag.

Lees meer...

Het puberbrein van de overheid

Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur in hun gezamenlijke advies aan minister Bussemaker: ‘Het puberbrein van de overheid – informatiebeheer in ketensamenwerking’.   

Lees meer...

Beleidsplan 2016-2020 Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is Nederlands belangrijkste organisatie op het gebied van archivering en ontsluiting van audiovisueel materiaal. Bij zo’n organisatie passen hoge ambities, waarin prioriteiten moeten worden aangebracht. Juist in een tijd waarin vele instellingen in het media-, cultureel of erfgoeddomein geen digitaliseringsbudget hebben, is het van belang dat er heldere keuzes worden gemaakt.  

Lees meer...

Internationaal cultuurbeleid

Eigenlijk zou de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid over de periode 2009-2014,  uitgevoerd door Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, de basis zijn voor een advies van de raad. Die evaluatie heeft echter vertraging opgelopen.

Lees meer...

Immaterieel erfgoed UNESCO

Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

Lees meer...

Meerjarenbegroting NPO

Vorige maand heeft de raad een advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. Ongeveer tegelijkertijd bracht de NPO zijn meerjarenbegroting voor dezelfde periode uit. Ook daarover adviseert de raad staatssecretaris Dekker (Media).

Lees meer...

Professionalisering monumentenbehoud

Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten  in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er zijn tot nu toe 45 aanvragen ingediend om deze status te verkrijgen.  

Lees meer...