De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

De Raad voor Cultuur zoekt nieuwe adviseurs

De Raad voor Cultuur is op zoek naar enkele nieuwe adviseurs om de activiteiten van culturele instellingen in de Basisinfrastructuur te monitoren. Het gaat om adviseurs met expertise van podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans, theater, productiehuizen, festivals), musea, bovensectorale instellingen (digitalisering, onderzoek/beleid) en cultuureducatie- en participatie.

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Een van zijn taken bestaat uit het monitoren en beoordelen van culturele instellingen die deel uitmaken van de Culturele basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk.

De BIS biedt plaats aan een beperkt aantal instellingen op het gebied van beeldende kunst, musea, podiumkunsten, letteren, film, creatieve industrie en bovensectorale ondersteunende instellingen. Zij ontvangen rechtstreeks subsidie van het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur monitort het functioneren van instellingen gedurende de subsidieperiode en adviseert de minister eens per vier jaar over de subsidiëring ervan. In verband met het verlopen van enkele adviseurstermijnen zoekt de raad voor de lopende periode, 2017-2020, een aantal nieuwe adviseurs om BIS-instellingen in verschillende sectoren te monitoren.

Als adviseur maak je deel uit van de kring van adviseurs van de Raad voor Cultuur en neem je zitting in een of meer monitoringscommissies die het functioneren van de BIS-instellingen volgen. Leden van de monitoringscommissies bezoeken op reguliere basis activiteiten (voorstellingen, concerten, tentoonstellingen) van de instellingen en rapporteren daarover via een bezoekformulier. Daarnaast is er een speciale monitoringscommissie die zich richt op de educatie- en/of participatietaken van BIS-instellingen; deze adviseurs bezoeken schoolgebonden of andersoortige participatie-activiteiten. Ook zij brengen hiervan door middel van een formulier verslag uit. De commissies nemen ook kennis van de jaarverslagen en andere relevante documenten van de BIS-instellingen. Komend najaar zullen de monitoringscommissies een gesprek voeren met directie/bestuur van alle BIS-instellingen. De monitoringscommissies vergaderen ongeveer twee keer per jaar. Voor het bezoeken van activiteiten en voor vergaderingen is een onkostenvergoeding beschikbaar; daarnaast worden reiskosten en toegangskaarten vergoed.

De raad zoekt kandidaten die aantoonbaar goed ingevoerd zijn op het terrein waarover ze adviseren (lees meer hierover bij de beschrijving per sector). Voorwaarde is dat een adviseur niet professioneel of persoonlijk betrokken is bij een van de te monitoren instellingen. De raad toetst de onafhankelijkheid van commissieleden aan zijn richtlijn belangenverstrengeling.

De raad streeft bij het samenstellen van zijn adviseursbestand naar een goede afspiegeling van de maatschappij in termen van geslacht, culturele achtergrond, woon- of werkplaats, opleidingsniveau, leeftijd et cetera. Gezien de huidige samenstelling van ons adviseursbestand roepen we in het bijzonder experts met een cultureel diverse achtergrond en experts afkomstig van buiten de Randstad op te reageren. Voor het monitorwerk staat een onkostenvergoeding.

Word jij graag adviseur op een van onderstaande terreinen? De raad ontvangt je motivatie met cv graag uiterlijk 20 april via mail. Voor vragen kun je contact opnemen met Lonneke Kok of Pieter Bots via ditzelfde adres of via telefoonnummer 070-3106686.

Muziek

De BIS biedt momenteel plaats aan negen klassieke symfonieorkesten en een orkest voor pop- en jazzmuziek. Adviseurs bezoeken concerten en activiteiten van deze orkesten en doen hiervan verslag aan de raad. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van de muziek om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van orkesten in de huidige samenleving. De raad roept ook experts met ervaring op het gebied van kamermuziek, koormuziek, omroepmuziek, pop en jazz, urban muziek, elektronische muziek, jeugdmuziek, amateurmuziek, muziekonderwijs, muziekeducatie, talentontwikkeling, muziekwetenschap en de internationale muziekpraktijk op te reageren. Kennis van en visie op de symfonische muziekpraktijk is geboden.

Muziektheater

De BIS biedt momenteel plaats aan drie operagezelschappen. Adviseurs bezoeken voorstellingen en activiteiten van deze gezelschappen en doen hiervan verslag aan de raad. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van het muziektheater om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van operagezelschappen in de huidige samenleving. De raad roept ook experts met ervaring op het gebied van musical, hedendaags muziektheater, urban muziektheater, jeugdaanbod, muziektheateronderwijs, -educatie en –wetenschap, talentontwikkeling en internationale opera op te reageren. Kennis van en visie op de operapraktijk is geboden.

Theater

De BIS biedt momenteel plaats aan negen theatergezelschappen en negen jeugdtheatergezelschappen. Adviseurs bezoeken activiteiten en voorstellingen van deze gezelschappen en doen hiervan verslag aan de raad. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van het theater om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van theater in de huidige samenleving. De raad zoekt nadrukkelijk ook naar adviseurs met expertise op het gebied van jeugd en roept ook experts met ervaring op het gebied van urban theater, amateurtheater, theateronderwijs, theatereducatie, talentontwikkeling, theaterwetenschap en de internationale theaterpraktijk op te reageren. Kennis van de theaterpraktijk binnen de BIS is geboden.

Dans

De BIS biedt momenteel plaats aan vier dansgezelschappen die grootschalig gemonteerd ballet en moderne dans maken. Adviseurs bezoeken activiteiten en voorstellingen van deze gezelschappen en doen hiervan verslag aan de raad. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van de dans om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van dans in de huidige samenleving. De raad zoekt nadrukkelijk ook naar adviseurs met expertise op het gebied van jeugd en roept ook experts met ervaring op het gebied van urban dans, amateurdans, dansonderwijs, danseducatie, talentontwikkeling, danswetenschap en de internationale danswereld op te reageren. Kennis van de danspraktijk binnen de BIS is geboden.

Productiehuizen

De BIS biedt momenteel plaats aan drie productiehuizen die zich bezighouden met talentontwikkeling van jonge theater-, dans en muziekmakers. Adviseurs bezoeken presentaties, activiteiten en voorstellingen van deze productiehuizen en doen hiervan verslag aan de raad. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van de podiumkunsten en de literatuur én van talentontwikkeling om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van de productiehuizen in de huidige samenleving. De raad roept nadrukkelijk ook adviseurs met expertise op het gebied van jeugd, urban, kunstvakonderwijs en cultuureducatie op te reageren. Kennis van de praktijk van de productiehuizen binnen de BIS is geboden. 

Festivals

De BIS biedt momenteel plaats aan vier festivals op het gebied van podiumkunsten. Samen vertegenwoordigen ze het podiumkunstenlandschap in de volle breedte. Adviseurs bezoeken activiteiten en voorstellingen tijdens deze festivals en doen hiervan verslag aan de raad. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van de podiumkunsten en van festivals om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van de festivals in de huidige samenleving. De raad zoekt nadrukkelijk ook naar adviseurs met expertise op het gebied van jeugd en urban arts. Kennis van de praktijk van de festivals binnen de BIS is geboden. 

Musea

De BIS biedt momenteel plaats aan vijfentwintig musea op het gebied van beeldende kunst, geschiedenis, techniek, natuurhistorie en volkenkunde. Adviseurs bezoeken tentoonstellingen en vaste presentaties van de musea en nemen kennis van de andere activiteiten van de rijksgesubsidieerde musea. De raad is op zoek naar adviseurs met expertise op verschillende gebieden van de museumsector om zich een breed en compleet beeld te vormen van het functioneren van de museumsector in de huidige samenleving. Kennis van de praktijk van de musea binnen de BIS is geboden.

Bovensectorale instellingen

In de BIS zijn enkele bovensectorale, ondersteunende instellingen opgenomen die diensten en kennis aanbieden op het terrein van digitalisering (Digitaal Erfgoed Nederland) en onderzoek/beleid (Boekmanstichting). De raad zoekt adviseurs die ten behoeve van de advisering kennis willen nemen van de activiteiten van genoemde instellingen, door deze te bezoeken en/of hun aanbod te raadplegen. De gezochte adviseurs hebben kennis van erfgoedbeheer en de toepassing van digitalisering in de breedste zin, ook buiten de erfgoedsector. Daarnaast is het belangrijk om kennis te hebben over onderzoek, kennisopbouw en kennisoverdracht ten behoeve van de beleidsvorming in de culturele sector.

Cultuureducatie en -participatie

BIS-instellingen hebben de opdracht activiteiten te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie en/of -participatie. Voor deze taken werken zij vaak samen met lokale partners en scholen. Enkele instellingen ontvangen scholen uit het hele land. Adviseurs van de Raad voor Cultuur bezoeken schoolgebonden activiteiten en participatie-activiteiten van alle BIS-instellingen. De raad is op zoek naar adviseurs met een brede kennis van cultuureducatie, bij voorkeur zelf werkzaam op dit terrein. Daarnaast zijn adviseurs bekend met cultuurparticipatie en hebben zij aantoonbaar ervaring op dit vlak.

‹ VorigeVolgende ›