De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Nieuwe ronde voor twee plekken in BIS 2017 - 2020

  De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

  Verder lezen ›

 • Lennart Booij nieuw lid Raad voor Cultuur

  Lennart Booij nieuw lid Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Lennart Booij tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Lennart wordt met ingang van 15 november a.s. raadslid.

  Verder lezen ›

 • Aanvullende aanvraagronde BIS 2017 – 2020

  Op donderdag 19 mei jl. heeft de raad zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) overhandigd aan minister Bussemaker (OCW). Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap in kernpunt gemeente Utrecht. 

  De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld. Culturele instellingen kunnen tot 11 juli 2016, 17.00 uur, een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad komt half augustus met zijn advies over de invulling van de twee plekken. Op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de BIS.

  Verder lezen ›

 • Culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

  Verder lezen ›

 • Brigitte Bloksma en Thomas Steffens nieuwe leden Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Bloksma en Thomas Steffens tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Brigitte en Thomas worden per 1 mei a.s. raadslid.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit centraal bij beoordeling subsidieaanvragen

  De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op donderdag 19 mei a.s. zal hij zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan haar aanbieden.

  Verder lezen ›

 • Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

  Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

  Verder lezen ›

 • ‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

  ‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

  Kinderen willen zich online over het algemeen heel verantwoordelijk gedragen. Eerlijkheid en de privacy van anderen zijn belangrijke uitgangspunten bij hun gebruik van sociale media. Maar bij fact checking schiet die verantwoordelijkheid er nog wel eens bij in, zo blijkt uit een onderzoek naar online gedrag waaraan meer dan zesduizend kinderen tussen tien en twaalf jaar meededen. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de Week van de Mediawijsheid.

  Verder lezen ›

 • Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

  De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit.

  Verder lezen ›

 • Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

  Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

  De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector.

  Verder lezen ›