De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

  Verder lezen ›

 • Brigitte Bloksma en Thomas Steffens nieuwe leden Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Bloksma en Thomas Steffens tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Brigitte en Thomas worden per 1 mei a.s. raadslid.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit centraal bij beoordeling subsidieaanvragen

  De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op donderdag 19 mei a.s. zal hij zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan haar aanbieden.

  Verder lezen ›

 • Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

  Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

  Verder lezen ›

 • ‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

  ‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

  Kinderen willen zich online over het algemeen heel verantwoordelijk gedragen. Eerlijkheid en de privacy van anderen zijn belangrijke uitgangspunten bij hun gebruik van sociale media. Maar bij fact checking schiet die verantwoordelijkheid er nog wel eens bij in, zo blijkt uit een onderzoek naar online gedrag waaraan meer dan zesduizend kinderen tussen tien en twaalf jaar meededen. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de Week van de Mediawijsheid.

  Verder lezen ›

 • Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

  De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit.

  Verder lezen ›

 • Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

  Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

  De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector.

  Verder lezen ›

 • Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Zeeland

  Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Zeeland

  In de Basisinfrastructuur (BIS), is de provincie Zeeland niet meer vertegenwoordigd. Voor de huidige subsidieperiode (2013-2016) viel de laatste BIS-instelling, de Vleeshal uit Middelburg, uit de regeling, omdat de eigen inkomstennorm niet gehaald werd. Zeeland ontvangt uit Den Haag wel rijkssubsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe Mediawet aangenomen in Tweede Kamer

  Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Dekker aangenomen. Die wet moet leiden naar een toekomstbestendige publieke omroep waarin ‘scherpere keuzes, een sterkere creatieve competitie en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak’ centraal staan.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2015 - 2016

  De raad adviseert de regering en het parlement over cultuur- en mediabeleid. Hij doet dat met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceert de raad verkenningen en analyses waarin de stand van zaken op (specifieke) beleidsterreinen wordt doorgelicht.

  Verder lezen ›