De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Samenstelling commissie en focusgroepen advies mediabestel

De Raad voor Cultuur heeft een commissie samengesteld die een advies gaat voorbereiden over de toekomst van het publieke mediabestel. Deze commissie zal bij haar werkzaamheden gebruikmaken van ‘focusgroepen’ die zich gaan buigen over diverse deelvragen uit de adviesaanvraag van staatssecretaris Dekker (Media). In deze focusgroepen zitten zes tot acht deskundigen uit verschillende (media)sectoren. 

Er zijn vier focusgroepen, elk met een afgebakende opdracht:

  1. Innovatie: deze groep buigt zich over de vraag hoe innovatie de publieke omroep bij de uitvoering van zijn functie en taken kan ondersteunen, in het bijzonder als het gaat om de inzet en het gebruik van nieuwe media.
  2. Organisatie: deze groep gaat na op welke manier de publieke omroep in de toekomst zijn relatie met het publiek kan onderhouden en uitbouwen.
  3. Programmering: deze groep buigt zich over de vraag hoe een brede programmering vorm kan krijgen. Ook wordt deze groep verzocht na te denken over de manier waarop de publieke omroep (inhoudelijk) onafhankelijk van de overheid kan blijven.
  4. Samenwerking omroepen en pers: deze groep draagt ideeën aan over de wijze waarop de integratie van de regionale en de landelijke publieke omroep kan worden ingevuld.

Bekijk hier de samenstelling van de commissie en focusgroepen