De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur

Beeldende kunst en vormgeving vervullen een essentiële rol in een menselijke, tolerante en open samenleving. Door hun kritische onderscheidingsvermogen en ongebonden positie zijn zij in staat onze blik te verschuiven, nieuwe verbindingen te leggen en een ander licht te werpen op ingebedde systemen. Beeldende kunst en vormgeving verkeren niet in een isolement, integendeel: zij zijn voor iedereen toegankelijk en vervlochten met talloze maatschappelijke, culturele en economische processen.

Architectuur

Specifieke onderwerpen op het terrein van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw staan centraal. Hierbij is er aandacht voor de culturele aspecten van ruimteontwikkeling en de gebouwde omgeving. Daarnaast wordt er een brede visie op verschillende schaalniveaus ontwikkeld; van het individuele gebouw en monument tot ensembles en ruimtelijk beleid. Er is ook aandacht voor actuele thema’s, zoals de creatieve industrie, cultureel ondernemerschap, digitalisering en de beroepspraktijk van kunstenaars. De focus is gericht op talentontwikkeling, creatie en productie. Dit zijn volgens de raad essentiële schakels in de culturele keten.