De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Advies Nationale Monumentenorganisatie

Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren.

De raad kan zich voorstellen dat het Rijk monumenten overdraagt, wanneer de inhoudelijke verantwoording daarvan duidelijk is. Voor de toekomst adviseert de raad om een inhoudelijke visie en beleid te ontwikkelen over de afstoting van rijksmonumenten op de lange termijn. Daarbij moet het Rijk aangeven bij welke monumenten hij betrokken wil blijven en welke hij wil afstoten.  

 

Wat de raad betreft zou de NMo meer tijd moeten krijgen om zaken op orde te hebben, voordat de 31 rijksmonumenten aan deze organisatie worden overgedragen. De raad wil onder meer dat de NMo meer inzicht geeft in het business model en de wijze waarop de instandhoudingsbijdrage van 61 miljoen euro is vastgesteld. Daarnaast verdient het volgens de raad aanbeveling een juridische toets op de governance te laten uitvoeren en de rol van het Rijk hierin te betrekken.   

 

De raad heeft vanwege de beperkt beschikbare tijd dit advies moeten baseren op documenten die hem door de NMo ter beschikking zijn gesteld, en op openbare stukken.  Als gevolg hiervan  wijst de raad op de beperkte reikwijdte van dit advies. De raad is uiteraard bereid om  in een aanvullend advies een verdiepingsslag in zijn onderzoek aan te brengen. 

Lees hier de adviesaanvraag.