De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Professionalisering monumentenbehoud

Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten  in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er zijn tot nu toe 45 aanvragen ingediend om deze status te verkrijgen.  

Minister Bussemaker (OCW) wil stimuleren dat POM’s actief bijdragen aan een hogere kwaliteit en professionalisering van de monumentenzorg.  Daarom heeft de minister de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over de inrichting van de aanwijzingsprocedure.  

De raad verkent in zijn advies een toekomstperspectief waarin het monumentenveld geprikkeld wordt zich te professionaliseren. Hij laat zich daarbij leiden door de vraag die de minister aan de raad heeft gesteld: ‘worden de beleidsdoelstellingen die aan POM ten grondslag liggen ook bereikt door de wijze waarop de POM-aanwijzingsprocedure is ingericht, en indien dat niet het geval is, wat zou de raad adviseren voor de korte termijn en voor de lange termijn?’

In zijn advies schetst de raad de achtergrond en betekenis van POM en de ervaringen die de raad heeft opgedaan bij de toetsing van de aanvragen. Ook verkent de raad de positie van de verschillende monumenteneigenaren als opdrachtgever en ondernemer, en de staat van de instandhoudingspraktijk. Het advies wordt afgerond met een aantal aanbevelingen.

Lees hier de reactie van minister Bussemaker