De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Professionele organisaties voor monumentenbehoud

Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh, Stichting het Limburgs Landschap, Rijnlandse Molenstichting en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De raad heeft waardering voor de ambitie en inzet die uit de aanvragen spreekt. Hij heeft die getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31).

Twee aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen: Stichting het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting. Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.