De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviezen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur. 

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Adviesaanvragen die onder de oude regelgeving zijn ingediend, worden nog door de raad afgehandeld. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

 • Voorselectie Europees Erfgoedlabel

  - Beleidsadvies

  Nederland kan in 2018 één Europees Erfgoedlabel toegewezen krijgen. Voor de nationale voorselectie hebben zich twee sites kandidaat gesteld: het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas en De Grote Kerk Dordrecht (Synode van Dordrecht). Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over deze kandidaten.

  Lees meer...
 • Begroting 2017 Nederlandse Publieke Omroep

  - Beleidsadvies

  De raad heeft een advies uitgebracht over de Begroting 2017 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Daarin adviseert de raad het kabinet onder meer erop toe te zien dat de toegang tot het bestel voor externe partijen voldoende gegarandeerd is; de NPO meer in te laten zetten op online programmering, met name om jongeren te bereiken; de NPO te vragen omroepen meer ruimte te geven om alleen of vooral online programma’s te maken, zodat zij hun achterban beter kunnen bedienen.

  Lees meer...
 • Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020

  - Beleidsadvies

  De ministeries van OCW en IenM werken aan een nieuwe Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). De raad is verzocht te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor deze actieagenda.

  Volgens de raad is de basis voor succes een krachtig geformuleerde visie en een concreet internationaliseringsprogramma. Hij benadrukt het belang om in te zetten op een langetermijnambitie. Meerjarig, stabiel beleid biedt de sector mogelijkheden om een strategie op te bouwen en zich internationaal te profileren.

  Lees meer...
 • Advies subsidieaanvraag Cultuur + Ondernemen

  - Instellingsadvies

  De minister van OCW heeft de raad gevraagd te adviseren over de subsidieaanvraag van Cultuur + Ondernemen (C+O) voor de periode 2017-2018. C+O is een semipublieke instelling die sinds 2013 het programma ‘Ondernemerschap in Cultuur’ uitvoert. Dit gebeurt op basis van projectsubsidies, buiten het kader van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). 

  Lees meer...
 • Nieuwe beleidsregel rijksmonumenten

  - Beleidsadvies
  Lees meer...
 • Meerjarenbeleidsplan Stichting Omroep Muziek

  - Beleidsadvies

  De Stichting Omroep Muziek (SOM) moet volgens de Mediawet een omroeporkest (het Radio Filharmonisch Orkest) en een omroepkoor (het Groot Omroepkoor) in stand houden en exploiteren. Dat doet de SOM voornamelijk door drie symfonische series te produceren voor NPO Radio 4 en door content aan de publieke omroep te leveren. Enige maanden geleden heeft de SOM haar meerjarenbeleidsplan 2016-2020 uitgebracht: ‘De kracht van samenspel’. Minister Bussemaker (OCW) heeft de raad gevraagd over dit plan te adviseren.

  Lees meer...
 • Verbetering positie kunstenaar op arbeidsmarkt

  - Beleidsadvies

  De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met een amendement, waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over de besteding van dit bedrag.

  Lees meer...
 • Het puberbrein van de overheid

  - Beleidsadvies

  Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur in hun gezamenlijke advies aan minister Bussemaker: ‘Het puberbrein van de overheid – informatiebeheer in ketensamenwerking’.   

  Lees meer...
 • Beleidsplan 2016-2020 Beeld en Geluid

  - Beleidsadvies

  Beeld en Geluid is Nederlands belangrijkste organisatie op het gebied van archivering en ontsluiting van audiovisueel materiaal. Bij zo’n organisatie passen hoge ambities, waarin prioriteiten moeten worden aangebracht. Juist in een tijd waarin vele instellingen in het media-, cultureel of erfgoeddomein geen digitaliseringsbudget hebben, is het van belang dat er heldere keuzes worden gemaakt.  

  Lees meer...
 • Internationaal cultuurbeleid

  - Beleidsadvies

  Eigenlijk zou de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid over de periode 2009-2014,  uitgevoerd door Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, de basis zijn voor een advies van de raad. Die evaluatie heeft echter vertraging opgelopen.

  Lees meer...