De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviezen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur. 

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Adviesaanvragen die onder de oude regelgeving zijn ingediend, worden nog door de raad afgehandeld. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

 • Immaterieel erfgoed UNESCO

  - Beleidsadvies

  Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

  Lees meer...
 • Meerjarenbegroting NPO

  - Beleidsadvies

  Vorige maand heeft de raad een advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. Ongeveer tegelijkertijd bracht de NPO zijn meerjarenbegroting voor dezelfde periode uit. Ook daarover adviseert de raad staatssecretaris Dekker (Media).

  Lees meer...
 • Professionalisering monumentenbehoud

  - Beleidsadvies

  Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten  in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er zijn tot nu toe 45 aanvragen ingediend om deze status te verkrijgen.  

  Lees meer...
 • AT5

  - Beleidsadvies

  De regionale omroep wil een betrouwbare journalistieke basisfunctie zijn met een grote regionale betrokkenheid en een spilfunctie in de lokale en regionale journalistiek. Wat betreft het verzorgingsgebied Metropoolregio Amsterdam adviseren de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad daarom een andere invulling van de regionale omroep dan in het voorstel van ROOS, Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf (april 2015), wordt voorgesteld.

  Lees meer...
 • Voortgang Scapino en EYE

  - Instellingsadvies

  In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) plaatste de Raad voor Cultuur een aantal kritische kanttekeningen bij de subsidieaanvragen van Scapino en EYE. De minister van OCW kondigde daarom destijds aan de raad medio 2015 advies te vragen over de voortgang bij deze instellingen.

  Lees meer...
 • Concessiebeleidsplan NPO

  - Instellingsadvies

  Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO voldoet op een aantal onderdelen niet aan de voorwaarden die staatssecretaris Dekker (Media) eraan heeft gesteld. Daardoor blijft de gewenste stap naar een slagvaardig en open mediabestel uit. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over het Concessiebeleidsplan (CBP).

  Lees meer...
 • Talentontwikkeling in audiovisuele sector

  - Beleidsadvies

  Volgend jaar gaat de Raad voor Cultuur een verkenning uitvoeren naar de positie van de Nederlandse film. Nu heeft de raad alvast - op verzoek van het ministerie van OCW - een aantal aanbevelingen over talentontwikkeling in de audiovisuele sector op papier gezet.

  Lees meer...
 • Advies over regionale omroep

  - Beleidsadvies

  De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS).

  Lees meer...
 • Advies Nationale Monumentenorganisatie

  - Beleidsadvies

  Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren.

  Lees meer...
 • Ouderen en cultuur: kwestie van waarde(n)

  - Beleidsadvies

  De raad schetst in zijn advies een algemeen beeld van de huidige situatie rondom ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Belangrijkste conclusie: midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De raad roept de overheid op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij de discussie over en ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.  

  Lees meer...