De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviezen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur. 

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Adviesaanvragen die onder de oude regelgeving zijn ingediend, worden nog door de raad afgehandeld. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

 • Advies Kwatta

  - Instellingsadvies

  De raad heeft, op verzoek van de minister van OCW, een nadere toelichting gegeven op zijn advies uit 2012 over de subsidieaanvraag van Kwatta. 

  Lees meer...
 • Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal

  - Beleidsadvies

  In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO)  heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de Nederlandse voordracht voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed.

  Lees meer...
 • Toekomst publieke omroep: inhoud en makers centraal

  - Beleidsadvies

  Technologische vernieuwingen gaan razendsnel en het mediagebruik verandert ingrijpend. Een toekomstbestendige publieke omroep moet hierop inspelen en zich ontwikkelen tot een innovatieve en slagvaardige mediadienst die op alle platforms actief is en samenwerkt met commerciële partijen en programmamakers. In die creatieve netwerkorganisatie staat de inhoud van de programma’s altijd centraal, net als de makers.   

  Lees meer...
 • Meedoen is de kunst

  - Beleidsadvies

  Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen.

  Lees meer...
 • advies aanvullende beleidsplannen culturele instellingen

  - Instellingsadvies

  In het advies Slagen in cultuur heeft de Raad voor Cultuur een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven, onder de voorwaarde dat zij in 2013 een aanvullend plan indienen. In een brief aan minister Bussemaker gaat de raad op deze plannen in. Ook geeft de raad in deze brief een aantal richtinggevende aandachtspunten over plannen van onder meer De Utrechtse Spelen, Het Letterkundig Museum en Het Nieuwe Instituut.

  Lees meer...
 • Beschermingsprogramma archeologie

  - Beleidsadvies
  Lees meer...
 • Advies Erfgoedwet

  - Beleidsadvies

  In ‘Samen werken, samen sterker’ (Museumbrief uit juni 2013) schrijft minister Bussemaker dat zij van plan is om een erfgoedwet te maken. De raad zal over dit wetsvoorstel nog om advies worden gevraagd, maar wil de minister nu alvast enkele punten ter overweging meegeven. Zo pleit de raad er onder meer voor de wetgeving rondom archieven zelfstandig te laten voortbestaan en niet onder te brengen in de erfgoedwet.

  Lees meer...
 • Advies philharmonie zuidnederland

  - Instellingsadvies

  De raad heeft een advies uitgebracht over het activiteitenplan van het ‘jongste’ symfonieorkest van ons land: philharmonie zuidnederland.

  Lees meer...
 • Beschermingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959-1965

  - Beleidsadvies

  Een voordracht van 89 monumenten uit de wederopbouw, die als toonbeelden van architectuur en stedenbouw worden beschouwd, maakt deel uit van het Beschermingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959-1965. De Raad voor Cultuur heeft aan de minister van OCW een advies uitgebracht over dit beschermingsprogramma. Per individuele aanwijzing tot rijksmonument volgt later nog een adviesverzoek aan de raad.

  Lees meer...
 • Advies Tropenmuseum

  - Beleidsadvies

  Er zijn rijksgesubsidieerde musea die niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW vallen, maar door een ander ministerie worden gefinancierd. Door bezuinigingen kunnen deze musea in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gevaar bestaat dat essentiële instellingen en collecties verdwijnen, zonder dat daarover in samenhang met het rijksbeleid ten aanzien van musea en het gehele museale bestel een deugdelijke afweging wordt gemaakt.

  Lees meer...