De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviezen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur. 

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Adviesaanvragen die onder de oude regelgeving zijn ingediend, worden nog door de raad afgehandeld. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

 • Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

  - Beleidsadvies

  De Raad voor Cultuur beschouwt de integratie van de functies van de Stichting Bibliotheek.nl, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek als een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendige bibliotheeksector. Dat geldt ook voor de positionering van de Koninklijke Bibliotheek als dé landelijke bibliotheekorganisatie en de oprichting van een landelijke digitale bibliotheek. Dat schrijft de raad in zijn advies over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Minister Bussemaker (OCW) wil deze wet op 1 januari 2015 laten ingaan.

  Lees meer...
 • Advies culturele vertegenwoordiging in Frankrijk

  - Beleidsadvies

  De subsidie aan de Fondation Institut Néerlandais wordt stopgezet. Vanaf dat moment zullen de bilaterale culturele relaties worden behartigd door de culturele afdeling van de Nederlandse ambassade, net als in bijvoorbeeld New York of Berlijn. In het advies aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gaat de raad in op de vraag waar de prioriteiten in de culturele relatie met Frankrijk zouden moeten liggen, hoe beperkte middelen het meest effectief ingezet kunnen worden en op welke wijze vernieuwing en experiment een plek kunnen krijgen.

  Lees meer...
 • Selectie: een kwestie van waardering

  - Beleidsadvies

  Per 1 januari 2013 is er een einde gekomen aan zo’n 45 jaar adviezen van de Raad voor Cultuur en zijn voorgangers over de ontwerpselectielijsten van de overheid. De laatste jaren bracht de raad, in aanvulling op de vele adviezen over al die afzonderlijke lijsten, periodiek een verzameladvies uit.

  Lees meer...
 • Stimuleringsmaatregelen filmsector

  - Beleidsadvies

  De Raad voor Cultuur hecht groot belang aan een sterke audiovisuele sector die niet alleen een bijdrage levert aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod, maar ook aan de economie. Hij ondersteunt dan ook de roep van de Nederlandse filmsector om een meer gelijkwaardig speelveld ten opzichte van de situatie in het buitenland. Ook wil de raad deze gelegenheid benutten om te pleiten voor een verbreding van de discussie.

  Lees meer...
 • Contra-expertise theatergroep Kwatta

  - Instellingsadvies

  Theatergroep Kwatta heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn subsidieaanvraag voor de periode 2013-2016 door de minister van Cultuur. Die afwijzing is mede gebaseerd op het advies van de Raad voor Cultuur. Kwatta heeft daarna een contra-expertise laten uitvoeren door een onafhankelijke commissie. De minister heeft de raad verzocht hierop te reageren.

  Lees meer...
 • Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel

  - Beleidsadvies

  De raad doet in het advies Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel voorstellen waarmee musea samenleving en publiek beter kunnen dienen. Musea die de samenleving genereus laten delen in kennis en bezit. Musea die het publiek zoveel mogelijk laten kennisnemen en genieten van de Collectie Nederland. Musea die door het bevorderen van cultuurparticipatie en educatie hun publiek verbreden en verjongen.

  Lees meer...
 • Advies Kandidaten Europees Erfgoedlabel

  - Beleidsadvies

  Het doel van het Europese Erfgoedlabel is, om via plaatsen van herinnering het bewustzijn te vergroten voor gedeelde waarden, voor de Europese eenheid in verscheidenheid en voor de bijdrage die de afzonderlijke lidstaten aan het verenigd Europa hebben geleverd.

  Lees meer...
 • concept wetsvoorstel havo/VWO

  - Beleidsadvies

  De raad heeft grote bezwaren tegen het wetsvoorstel waarin afschaffing van het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt voorgenomen. Door dit wetsvoorstel vreest de raad een degradatie van het vak. In plaats van een verplicht vak wordt CKV een keuzevak, waardoor de positie van zowel het vak als van de leerkrachten onder druk komen te staan. De kans is groot dat zowel leerlingen als scholen minder of geen aandacht meer zullen of kunnen besteden aan culturele vorming, zeker scholen die hier al weinig gevoel voor hebben. Omdat niet ieder kind van huis uit culturele vaardigheden aangeleerd krijgt speelt het onderwijs hierin een belangrijke rol.

  Lees meer...
 • Advies digitale vervanging

  - Beleidsadvies

  De raad krijgt met enige regelmaat signalen en vragen over de gevolgen van digitale vervanging van oorspronkelijke documenten voor het cultuurhistorisch belang ervan. De raad beschouwt digitale vervanging, met daaropvolgende vernietiging van de documenten, als een zware beslissing. Terughoudendheid is op zijn plaats. We doen er goed aan ons te realiseren dat de technologie van scanning nog jong is en vernietiging voor eeuwig.

  Lees meer...
 • Advies Mediafonds

  - Beleidsadvies
  Lees meer...