De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Media

Bibliotheken en Letteren

Het beleid van de overheid is gericht op het bevorderen van de pluriformiteit en brede beschikbaarheid van het boek in het algemeen en literatuur in het bijzonder. Het Rijk steunt de sector met algemeen boeken-, bibliotheek- en leesbevorderingsbeleid en het specifieke letterenbeleid. Het zogenoemde generieke letterenbeleid schept – zonder onderscheid naar genre of kwaliteit – economische, juridische en financiële voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn het lage btw-tarief voor boeken, de wet op de vaste boekenprijs en de leenrechtregeling. 

Film

De filmsector opereert in een internationale context die sterk door de markt wordt gedomineerd. De rol van de overheid is daarin klein, zeker als deze in financiële termen wordt uitgedrukt. Het grootste deel van de films die in Nederland te zien zijn, is niet van Nederlandse makelij en wordt gedistribueerd door bedrijven die in buitenlandse handen zijn. De betrokkenheid van de overheid bij film blijft beperkt tot ondersteuning van de productie van Nederlandse film en financiering van een zeer beperkt aantal instellingen die op het terrein van internationale vertoning en ondersteuning het filmklimaat in Nederland versterken. 

Pers en Omroepen

De raad adviseert jaarlijks over de meerjarenbegroting van de Nederlandse Publieke Omroep en heeft ook een wettelijke adviestaak met betrekking tot omroeperkenningen en concessieverlening. Advisering hierover vindt elke vijf jaar plaats.