De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

NPO-begroting 2018

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de raad een advies uitgebracht over de begroting voor 2018 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Als kader hiervoor heeft de raad onder meer de conclusies en aanbevelingen van zijn advies over de vorige NPO-begroting gebruikt. Die hadden betrekking op het open bestel, uitgaven, bereik en toegevoegde waarde/onderscheidend vermogen.

De raad oordeelt in grote lijnen positief over de NPO-begroting voor 2018. Met name de voorgenomen beperking van de topsalarissen, het (verder) openstellen van het bestel voor externe producenten, het voornemen om meer gebruik te maken van online platforms en sociale media, en het noemen van prestatieafspraken bij enkele ambities en acties ziet de raad als stappen in de goede richting.  

De raad brengt over een paar manden ook een advies uit over de gehele audiovisuele sector. Daarin gaat hij uitgebreider in op de rol en taken van de NPO tussen de andere spelers in het (inter)nationale mediaveld.