De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Algemeen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur.

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen' over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over het Europees Erfgoedlabel.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

Raad

De Raad voor Cultuur bestaat uit acht leden. Zij zijn afkomstig uit de culturele sector, de media en de wetenschap. De leden zijn geselecteerd op basis van hun brede inhoudelijke deskundigheid op het gebied van cultuurbeleid. Zij worden voor vier jaar benoemd, op voorstel van een onafhankelijke benoemingscommissie. 
Lees hier het Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014, lees hier de toelichting.

Domeincommissies

De raad heeft vier domeincommissies ingesteld. Deze commissies bestaan uit vijf tot zeven leden, het voorzitterschap ervan rouleert. De commissieleden worden, op voordracht van de raad, door de minister van Cultuur voor een periode van vier jaar benoemd. In elke commissie is een aantal sectoren geclusterd. Het gaat om de volgende domeinen:

  • Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur
  • Erfgoed (Musea, Monumentenzorg, Archeologie en Archieven)
  • Media (Film, Letteren, Bibliotheken, en Pers & Omroepen)
  • Podiumkunsten (Theater, Dans, Muziek & Muziektheater)

De vier domeincommissies moeten zorgen voor voldoende kennis van zaken in de boezem van de raad, voor voeling met het veld en voor bewaking van de continuïteit en consistentie van de advisering binnen de raad. Daarnaast zijn aan de raad ook drie bijzondere commissies verbonden die belast zijn met wettelijk vastgelegde uitvoeringstaken.  

Kring van adviseurs

De raad laat zich ook bijstaan door een kring van adviseurs. De raad kan op de leden van deze kring een beroep doen voor specifieke adviestrajecten en voor de beoordeling en monitoring van instellingen in de culturele basisinfrastructuur. De kring heeft het karakter van een ‘pool’; zo krijgt de raad voldoende capaciteit om instellingen uit de culturele basisinfrastructuur te monitoren en de inzet van deskundigen meer toe te snijden op de thematiek van een advies.

Bureau

De raad is een netwerkorganisatie die wordt ondersteund door het bureau. Dat fungeert als knooppunt in en regisseur van dit netwerk. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur, Jeroen Bartelse.