De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Algemeen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen' over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud, over immaterieel erfgoed (UNESCO) en over het Europees Erfgoedlabel.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

Raad

De Raad voor Cultuur bestaat uit acht leden. Zij zijn afkomstig uit de cultuursector, de media en de wetenschap. De leden zijn generalisten die het culturele veld goed kennen en daarnaast expertise hebben in andere, relevante disciplines (zoals bijvoorbeeld ondernemerschap, financiën, juridische zaken). Zij worden voor vier jaar benoemd, op voorstel van een onafhankelijke benoemingscommissie. Lees hier het Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2018. 

Commissies

De raad werkt tijdens de voorbereiding van zijn adviezen met tijdelijke commissies die op maat worden samengesteld. In verband met de uitvoering van een aantal wettelijke taken heeft de raad ook drie vaste commissies die zich bezighouden met de beoordeling van aanvragen voor de status van professionele organisatie voor monumentenbehoud, met de voordracht van sites voor het Europees Erfgoedlabel en met de nominaties voor de lijst van immaterieel erfgoed bij UNESCO.   

Kring van adviseurs

Aan de raad is een kring van adviseurs verbonden. De raad kan op de leden van deze kring een beroep doen voor specifieke adviestrajecten en voor de beoordeling en monitoring van BIS-instellingen. De kring heeft het karakter van een ‘pool’; zo is het mogelijk om de inzet van deskundigen meer toe te snijden op de thematiek van een advies. Bij de samenstelling van de kring word er veel waarde gehecht aan een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkings- en leeftijdsgroepen.

Bureau

De raad is een netwerkorganisatie die wordt ondersteund door het bureau. Dat fungeert als knooppunt in en regisseur van dit netwerk. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur, Jakob van der Waarden.