De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidiebesluiten.

Actueel

Kamp Westerbork en Vredespaleis op Europese Erfgoedlijst

Vredespaleis

Afgelopen dinsdag (8 april) hebben Kamp Westerbork en het Vredespaleis het Europese Erfgoedlabel ontvangen. De uitreiking van het label vond plaats in Brussel.

Lees meer...

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

In opdracht van minister Bussemaker (OCW) heeft bureau Dialogic, in samenwerking met Bureau APE, de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009-2012 uitgevoerd. De minister verzoekt de Raad voor Cultuur te adviseren over de mogelijke beleidsmatige consequenties van deze rapportage. Zij wil het advies in mei 2014 ontvangen.

Lees meer...

Raad komt in juni 2014 met brede ‘cultuurverkenning’

Is er nog voldoende ruimte voor talentontwikkeling en innovatie in de culturele sector? Hoe gaat het met de geografische spreiding, vraag en aanbod van kunst en cultuur in ons land? Wat is de toestand van de regionale journalistiek?  Zomaar een paar belangrijke vragen waarover de Raad voor Cultuur zich sinds het najaar van 2013 buigt. De antwoorden volgen in een brede verkenning die de stand van cultureel Nederland opneemt. Deze cultuurverkenning zal in juni verschijnen. 

Lees meer...

Raad op werkbezoek in Noord-Nederland

Een delegatie van de Raad voor Cultuur bracht een bezoek aan Drenthe, Groningen en Friesland. Uit de “provincie” komt regelmatig kritiek dat de raad te veel een randstedelijke raad is, vooral gericht op Amsterdam en de andere grote steden in het westen van het land. Onder de raadsleden zijn te weinig deskundigen van buiten de Randstad, vinden de critici. Dat heeft de Raad voor Cultuur zich aangetrokken. In de nieuwe domeincommissies en in de schil van adviseurs zijn nu veel meer dan voorheen specialisten opgenomen, die niet in de Randstad wonen en werken. Werkbezoeken aan verschillende provincies zijn een onderdeel van meer aandacht van de Raad voor Cultuur voor de regio. 

Lees meer...

Raad voor Cultuur op werkbezoek in Limburg

Nederland is natuurlijk veel groter dan de Randstad. Er zijn buiten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ook interessante ontwikkelingen op cultuurgebied te vinden. Bijvoorbeeld in Groningen of Limburg. Bestuurders in het zuiden zeggen wel eens dat de reis Maastricht – Den Haag korter is dan de omgekeerde route. Daarom heeft een delegatie van de Raad voor Cultuur de proef op de som genomen en daarvoor een werkbezoek gebracht aan het Zuiden van Limburg. En wat blijkt: de reis Den Haag – Maastricht is gemakkelijk te doen en blijkt even lang als de terugreis.

Lees meer...

Samenstelling commissie en focusgroepen advies mediabestel

De Raad voor Cultuur heeft een commissie samengesteld die een advies gaat voorbereiden over de toekomst van het publieke mediabestel. Deze commissie zal bij haar werkzaamheden gebruikmaken van ‘focusgroepen’ die zich gaan buigen over diverse deelvragen uit de adviesaanvraag van staatssecretaris Dekker (Media). In deze focusgroepen zitten zes tot acht deskundigen uit verschillende (media)sectoren. 

Lees meer...

Advies over voorzieningen voor cultuurparticipatie

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over voorzieningen die cruciaal zijn voor een actieve cultuurparticipatie van burgers. “Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden dan moeten we ervoor zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien”, aldus de minister.

Lees meer...

Recente adviezen

Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal

In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO)  heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de Nederlandse voordracht voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed. De raad stelt voor om daarbij vijf categorieën te hanteren: beeld en geluid; eten en drinken; rituelen en gebruiken; ambacht en techniek; feest en spel. Hij adviseert per jaar (of voor een bepaalde periode) uit te gaan van een van deze categorieën en daarbinnen een selectie te maken.

Lees meer...

Toekomst publieke omroep: inhoud en makers centraal

Technologische vernieuwingen gaan razendsnel en het mediagebruik verandert ingrijpend. Een toekomstbestendige publieke omroep moet hierop inspelen en zich ontwikkelen tot een innovatieve en slagvaardige mediadienst die op alle platforms actief is en samenwerkt met commerciële partijen en programmamakers. In die creatieve netwerkorganisatie staat de inhoud van de programma’s altijd centraal, net als de makers.   

Lees meer...

Meedoen is de kunst

Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen. Door bezuinigingen bij gemeenten en provincies blijft de deur van lokale, gesubsidieerde voorzieningen voor hen gesloten. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies Meedoen is de kunst. De raad ziet ook kansen voor verbeteringen. Die zijn hard nodig, want cultuurparticipatie leert ons belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw en versterkt het creatieve hart van ons land.   

Lees meer...

Aanvullende beleidsplannen culturele instellingen

In het advies Slagen in cultuur heeft de Raad voor Cultuur een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven, onder de voorwaarde dat zij in 2013 een aanvullend plan indienen. In een brief aan minister Bussemaker gaat de raad op deze plannen in. Ook geeft de raad in deze brief een aantal richtinggevende aandachtspunten over plannen van onder meer De Utrechtse Spelen, Het Letterkundig Museum en Het Nieuwe Instituut.

Lees meer...

Erfgoedwet

In ‘Samen werken, samen sterker’ (Museumbrief uit juni 2013) schrijft minister Bussemaker dat zij van plan is om een erfgoedwet te maken. De raad zal over dit wetsvoorstel nog om advies worden gevraagd, maar wil de minister nu alvast enkele punten ter overweging meegeven. Zo pleit de raad er onder meer voor de wetgeving rondom archieven zelfstandig te laten voortbestaan en niet onder te brengen in de erfgoedwet.

Lees meer...

Beschermingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959-1965

Een voordracht van 89 monumenten uit de wederopbouw, die als toonbeelden van architectuur en stedenbouw worden beschouwd, maakt deel uit van het Beschermingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959-1965. De Raad voor Cultuur heeft aan de minister van OCW een advies uitgebracht over dit beschermingsprogramma. Per individuele aanwijzing tot rijksmonument volgt later nog een adviesverzoek aan de raad.

Lees meer...

Advies Tropenmuseum

Er zijn rijksgesubsidieerde musea die niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW vallen, maar door een ander ministerie worden gefinancierd. Door bezuinigingen kunnen deze musea in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gevaar bestaat dat essentiële instellingen en collecties verdwijnen, zonder dat daarover in samenhang met het rijksbeleid ten aanzien van musea en het gehele museale bestel een deugdelijke afweging wordt gemaakt.

Lees meer...

Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

De Raad voor Cultuur beschouwt de integratie van de functies van de Stichting Bibliotheek.nl, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek als een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendige bibliotheeksector. Dat geldt ook voor de positionering van de Koninklijke Bibliotheek als dé landelijke bibliotheekorganisatie en de oprichting van een landelijke digitale bibliotheek. Dat schrijft de raad in zijn advies over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Minister Bussemaker (OCW) wil deze wet op 1 januari 2015 laten ingaan.

Lees meer...