De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Raad zoekt commissielid Podiumkunsten

In verband met het vertrek van een lid van de domeincommissie Podiumkunsten ontstaat per 1 november 2015 een vacature. 

Lees meer...

Werkprogramma 2015 - 2016

De raad adviseert de regering en het parlement over cultuur- en mediabeleid. Hij doet dat met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceert de raad verkenningen en analyses waarin de stand van zaken op (specifieke) beleidsterreinen wordt doorgelicht.

Lees meer...

Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cees Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Cees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. Hij volgt oud-raadslid Melle Daamen op.

Lees meer...

Minister Bussemaker neemt advies ‘Agenda Cultuur’ over

De Raad voor Cultuur is positief over de brief ‘Ruimte voor cultuur’ waarin minister Bussemaker (OCW) haar cultuurbeleid voor de komende jaren presenteert. De raad ziet zijn eerdere advisering hierover - in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder - duidelijk terug in de uitgangspunten van de minister.       

Lees meer...

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

Lees meer...

Kabinet neemt advies vaste boekenprijs over

De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de zomer van 2014. 

Lees meer...

Recente adviezen

Voortgang Scapino en EYE

In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) plaatste de Raad voor Cultuur een aantal kritische kanttekeningen bij de subsidieaanvragen van Scapino en EYE. De minister van OCW kondigde daarom destijds aan de raad medio 2015 advies te vragen over de voortgang bij deze instellingen.

Lees meer...

Concessiebeleidsplan NPO

Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO voldoet op een aantal onderdelen niet aan de voorwaarden die staatssecretaris Dekker (Media) eraan heeft gesteld. Daardoor blijft de gewenste stap naar een slagvaardig en open mediabestel uit. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over het Concessiebeleidsplan (CBP).

Lees meer...

Talentontwikkeling in audiovisuele sector

Volgend jaar gaat de Raad voor Cultuur een verkenning uitvoeren naar de positie van de Nederlandse film. Nu heeft de raad alvast - op verzoek van het ministerie van OCW - een aantal aanbevelingen over talentontwikkeling in de audiovisuele sector op papier gezet.

Lees meer...

Advies over regionale omroep

De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS).

Lees meer...

Advies Nationale Monumentenorganisatie

Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren.

Lees meer...

Ouderen en cultuur: kwestie van waarde(n)

De raad schetst in zijn advies een algemeen beeld van de huidige situatie rondom ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Belangrijkste conclusie: midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De raad roept de overheid op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij de discussie over en ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.  

Lees meer...

Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)

In de zomer van 2014 publiceerde de Raad voor Cultuur ‘De Cultuurverkenning’. 

Lees meer...

De waarde van creativiteit

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  

Lees meer...