De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Raad voor Cultuur zoekt commissieleden

Per 1 mei 2015 loopt de zittingstermijn van een aantal leden van drie domeincommissies af. Het gaat om de commissies voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur (BKVA), Erfgoed en Media. In elk van deze domeincommissies ontstaan per 1 mei 2015 twee vacatures. 

Lees meer...

Cultuurdebat in Groningen tijdens Eurosonic/Noorderslag

De wereld ligt voor ons open, we brengen steeds meer tijd door op internet, we zijn individueler dan ooit en we worden ouder. Maar wat betekent dat; wat zijn de maatschappelijke opgaven? 

Lees meer...

Raad op werkbezoek in Gelderland

De Raad voor Cultuur bezocht tijdens een werkbezoek een groot aantal culturele instellingen in de provincie Gelderland en stelde met plezier vast dat Gelderland een provincie is waar de cultuur leeft en werkt. Waar experimenten plaatsvinden, waar nieuw publiek voor kunst en cultuur gezocht wordt en waar de Cultuurverkenning van de raad gelezen is en wordt bediscussieerd, zoals bleek op een debatavond in de Rozet in Arnhem, waar meer dan 160 in cultuur geïnteresseerden op afkwamen.

Lees meer...

Debat in Arnhem: Wat is het verdienmodel van gratis?

Arnhem, 14 oktober 2014. Op de houten trappen van De Rozet verzamelt tout cultureel Gelderland zich voor het tweede debat over De Cultuurverkenning.

Lees meer...

Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag zijn plannen voor een toekomstbestendige publieke omroep bekendgemaakt. Uit zijn visiebrief Toekomst van het publieke mediabestel blijkt dat de staatssecretaris vrijwel het gehele advies van de Raad voor Cultuur - De tijd staat open (maart 2014) - overneemt. Ook de staatssecretaris vindt dat de publieke mediaorganisaties moeten veranderen om relevant te blijven en invloed te behouden.

Lees meer...

Marijke van Hees en Őzkan Gölpinar nieuwe leden Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees en Őzkan Gölpinar tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Marijke van Hees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. De benoeming van Őzkan Gölpinar gaat per 1 december 2014 in. 

Lees meer...

Cultuurverkenning: wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends?

Ondanks de economische crisis en stevige bezuinigingen is er veel veerkracht in de cultuursector. Maar dat is geen garantie voor de toekomst; de overheden geven vanaf dit jaar gezamenlijk - naar verwachting  - een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011; de verwachte compensatie uit private financiering blijft uit; er dreigen nieuwe gemeentelijke bezuinigingen. En er is meer aan de hand: spelregels en verhoudingen veranderen, technologieën verdringen oude gewoontes, kunstenaars en publiek benaderen elkaar op nieuwe manieren.  

Lees meer...

Raad op werkbezoek in Brabant

Een delegatie van de Raad voor Cultuur bezoekt de provincie Brabant, met als motto: Nederland is groter dan de Randstad! In de verschillende provincies leeft de cultuur volop. Ook in Brabant.

Lees meer...

Recente adviezen

Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

De raad adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd. 

Lees meer...

Omroeperkenningen 2016 – 2020

Op 1 januari 2016 eindigt de vijfjarige erkenning van de huidige omroepverenigingen. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd de aanvragen voor een nieuwe erkenning te beoordelen. PowNed en WNL hebben, net als in 2009, een voorlopige erkenning aangevraagd. Dat heeft Human ook gedaan. Op basis van de profilering in hun beleidsplannen en een mondelinge toelichting hierop, adviseert de raad deze drie omroepen een voorlopige erkenning te verlenen. 

Lees meer...

Advies LKCA

In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) heeft de raad een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven onder de voorwaarde dat zij een aanvullend plan zouden indienen. Een van deze instellingen was het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De raad vindt dat het strategisch beleidsplan de nieuwe koers van het LKCA goed beschrijft. Hij geeft in zijn advies enige richtinggevende aandachtspunten mee over cultureel ondernemerschap, governance, internationale dimensie en aansluiting bij het sociale domein. 

Lees meer...

Raad positief over Erfgoedwet

In Ontgrenzen en verbinden:naar een nieuw museaal bestel heeft de raad gepleit voor één integrale Erfgoedwet waarin ook de (rijks)musea een plaats kunnen krijgen. Vervolgens heeft minister Bussemaker (OCW) in haar museumbrief Samen werken, samen sterker (zomer 2013) toegezegd dit advies van de raad over te nemen en de bescherming van collecties van nationaal belang te gaan regelen in de toekomstige Erfgoedwet.

Lees meer...

Advies Kwatta

De raad heeft, op verzoek van de minister van OCW, een nadere toelichting gegeven op zijn advies uit 2012 over de subsidieaanvraag van Kwatta. 

Lees meer...

Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal

In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO)  heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de Nederlandse voordracht voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed. De raad stelt voor om daarbij vijf categorieën te hanteren: beeld en geluid; eten en drinken; rituelen en gebruiken; ambacht en techniek; feest en spel. Hij adviseert per jaar (of voor een bepaalde periode) uit te gaan van een van deze categorieën en daarbinnen een selectie te maken.

Lees meer...

Toekomst publieke omroep: inhoud en makers centraal

Technologische vernieuwingen gaan razendsnel en het mediagebruik verandert ingrijpend. Een toekomstbestendige publieke omroep moet hierop inspelen en zich ontwikkelen tot een innovatieve en slagvaardige mediadienst die op alle platforms actief is en samenwerkt met commerciële partijen en programmamakers. In die creatieve netwerkorganisatie staat de inhoud van de programma’s altijd centraal, net als de makers.   

Lees meer...

Meedoen is de kunst

Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen. Door bezuinigingen bij gemeenten en provincies blijft de deur van lokale, gesubsidieerde voorzieningen voor hen gesloten. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies Meedoen is de kunst. De raad ziet ook kansen voor verbeteringen. Die zijn hard nodig, want cultuurparticipatie leert ons belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw en versterkt het creatieve hart van ons land.   

Lees meer...