De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

Lees meer...

Kabinet neemt advies vaste boekenprijs over

De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de zomer van 2014. 

Lees meer...

Debat over de vaste boekenprijs

Op maandag 16 maart 2015 organiseren de Raad voor Cultuur en de Boekmanstichting een debat over de vaste boekenprijs: onmisbaar of onzinnig?

Lees meer...

Cultuurdebat Maastricht: kies voor de stad

De straten van Maastricht zijn sprookjesachtig verlicht op deze winterse avond. Op de koude kasseien is niemand te zien. Maar in de Van Eyck Academie, broedplaats voor kruisbestuiving en experiment, brandt er nog licht. Het is druk binnen. Kunstenaars, bestuurders, politici, onderwijzers en ondernemers zoeken een plekje op stoelen en trappen. Hopend op een vurig debat over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, op uitnodiging van de gemeente Maastricht, Van Eyck Academie en de Raad voor Cultuur.

Lees meer...

Raad op werkbezoek in Gelderland

De Raad voor Cultuur bezocht tijdens een werkbezoek een groot aantal culturele instellingen in de provincie Gelderland en stelde met plezier vast dat Gelderland een provincie is waar de cultuur leeft en werkt. Waar experimenten plaatsvinden, waar nieuw publiek voor kunst en cultuur gezocht wordt en waar de Cultuurverkenning van de raad gelezen is en wordt bediscussieerd, zoals bleek op een debatavond in de Rozet in Arnhem, waar meer dan 160 in cultuur geïnteresseerden op afkwamen.

Lees meer...

Debat in Arnhem: Wat is het verdienmodel van gratis?

Arnhem, 14 oktober 2014. Op de houten trappen van De Rozet verzamelt tout cultureel Gelderland zich voor het tweede debat over De Cultuurverkenning.

Lees meer...

Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag zijn plannen voor een toekomstbestendige publieke omroep bekendgemaakt. Uit zijn visiebrief Toekomst van het publieke mediabestel blijkt dat de staatssecretaris vrijwel het gehele advies van de Raad voor Cultuur - De tijd staat open (maart 2014) - overneemt. Ook de staatssecretaris vindt dat de publieke mediaorganisaties moeten veranderen om relevant te blijven en invloed te behouden.

Lees meer...

Marijke van Hees en Őzkan Gölpinar nieuwe leden Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees en Őzkan Gölpinar tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Marijke van Hees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. De benoeming van Őzkan Gölpinar gaat per 1 december 2014 in. 

Lees meer...

Recente adviezen

Ouderen en cultuur: kwestie van waarde(n)

De raad schetst in zijn advies een algemeen beeld van de huidige situatie rondom ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Belangrijkste conclusie: midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De raad roept de overheid op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij de discussie over en ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.  

Lees meer...

Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)

In de zomer van 2014 publiceerde de Raad voor Cultuur ‘De Cultuurverkenning’. Daarin  schetst hij trends en ontwikkelingen in de Nederlandse cultuursector, en stelt hij vast dat het cultuurbeleid voor een aantal fundamentele uitdagingen staat. In ‘Agenda Cultuur’ adviseert de raad minister Bussemaker (OCW) over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 - 2020, de raad kijkt ook verder vooruit.

Lees meer...

De waarde van creativiteit

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  

Lees meer...

Nederlandse kandidaat Europees Erfgoedlabel

De gemeente Heerlen heeft  het herdenkingsjaar van de mijnen (M2015) aangegrepen om een aanvraag in te dienen voor het Europese Erfgoedlabel. Het idee hierachter is om SCHUNK*, in combinatie met Huis de Luijff,  een centrale rol te laten vervullen in het verhaal van de Euregionale mijnenstreek.

Lees meer...

Huis Doorn

Voor de nationale voorselectie voor het Europese Erfgoedlabel heeft zich slechts één locatie aangemeld: Huis Doorn - Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog.

Lees meer...

Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

De raad adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd. 

Lees meer...

Omroeperkenningen 2016 – 2020

Op 1 januari 2016 eindigt de vijfjarige erkenning van de huidige omroepverenigingen. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd de aanvragen voor een nieuwe erkenning te beoordelen. PowNed en WNL hebben, net als in 2009, een voorlopige erkenning aangevraagd. Dat heeft Human ook gedaan. Op basis van de profilering in hun beleidsplannen en een mondelinge toelichting hierop, adviseert de raad deze drie omroepen een voorlopige erkenning te verlenen. 

Lees meer...

Advies LKCA

In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) heeft de raad een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven onder de voorwaarde dat zij een aanvullend plan zouden indienen. Een van deze instellingen was het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De raad vindt dat het strategisch beleidsplan de nieuwe koers van het LKCA goed beschrijft. Hij geeft in zijn advies enige richtinggevende aandachtspunten mee over cultureel ondernemerschap, governance, internationale dimensie en aansluiting bij het sociale domein. 

Lees meer...